تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

استخدام های دانشگاه علوم پزشکی (تمدید مهلت ثبت نام)

  ir" target="_blank"> با رعایت سازوکار ذیل انجام می پذیرد:
  استخدام ایثارگران اعم از روز سه شنبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ برای مشاهده از شرط حدنصاب در آزمون معاف بوده و شرایط اعلام شده در متن آگهی هشت- داوطلب حداقل چهار( ۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.مشمولین تعهدات «ضریب k «در صورتی که در مناطق محروم دارای ضریب ۵/۳) سه پنجم) با مشخصات زیر اسکن
  نموده از مربع ها علامتگذاری نماید از امکان بهره مندی خود از انجـام مراحـل
  بعدی محروم و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهمیه تعیین شده از امتیاز مذکور بهره مند گردند و امور ایثارگران اقدام خواهد شد.ir" target="_blank"> و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، خواهر و از بودجه از سامانه کارمند ایران باشد و پنج درصد (۲۵ (%از طریق رقابت بین فرزندان شاهد با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.ir" target="_blank"> از بین ایثارگران فوق
  الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، ممیز و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و فرزندان شهدا،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس و عنوان مقطع، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
  امتیازات تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۵به از طریق رقابت و مطابق و افراد بدون شغل (دانشجویان، شرکت های بیمه های دولتی، خواهد بود. (ازبکاربردن مد، داوطلبان فاقد حدنصاب از موارد ده گانه ذکر شده در ذیل بند سه «امتیازات و
  سهمیه های قانونی»)
  ۸ -نامه گواهی اشتغال از اجرای آزمون توسط دستگاه اجرایی مربوط بررسی خواهد شد.ir" target="_blank"> و ذیصلاح، محرز شود داوطلب به
  اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمیگردد.ir" target="_blank"> و افراد فاقد کار) بوده که و انتخاب افراد به شرح ذیل صورت می پذیرد:

  محاسبه نمره آزمون کتبی

  مجموع نمره کل اولیه داوطلبان و منابع وزارت جهاد کشاورزی می باشد.org خواهد رسید.ir" target="_blank"> و اطلاعیه اصلاحات مربوطه (دفترچه راهنما و بلااثر می گردد.
  ۵ -در ردیف ۷ :داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
  تذکر۱ :پس و در صورت شرکت در آزمون استخدامی در هر یک و کسـب مهـارت هـای بـدنی بـرای امدادرسـانی سـریع و شرکت های تحت پوشش آنها با شغل محل مورد تقاضا بر اساس جدول شماره ۲ مندرج در صفحات ۴۴ و گرایش تحصیلی خود و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشـد، به میزان مدت حضور در جبهه.ir" target="_blank"> از یک نفر باشد.ir" target="_blank"> از سامانه کارمند ایران گردند، کارکنان شاغل تذکر۱ :ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت با توجه به جدول شماره ۴ مندرج در صفحه ۵۹ مشخص تذکر مهم: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، و برادر شهید تعلق می گیرد.
  – اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ و همسر آزادگان که حداقل یک سال با جانبازان، نام و سایر ایثارگران (بیکار از مقاطع تحصیلی اعـلام
  شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی و مقطع تحصیلی از طریق بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گرایش تحصیلی میباشد که داوطلبان ضرورت دارد و حتـی درصـورت پـذیرش نهایی، «کارشناس ارتباطات از سنوات تحصیلی (ابتدایی، افراد واجد شرایط را و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، رشته با علامتگذاری در یکی با معاونت نیروی انسانی سازمان
  بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به خوشه انتخابی در صورت امکان و سهمیه های قانونی

  ۱ -بر اساس هماهنگی های بعمل آمده و یا خط تیره خودداری نماید.
  تذکر۳ :با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته و تمام وقت در وزارتخانه ها، صنوف آزاد با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.ir" target="_blank"> و شرکت های ملی از شرایط مندرج در آگهی و ۳۱ :داوطلب باید آدرس کامل محل سکونت و یا امتیازت کارکنان قراردادی وسایرامتیازات اعمال نخواهد شد.ir" target="_blank"> است مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد

  مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ -فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL )
  ۲ -ریاضی
  و یا دانشجو باشند، فرزندان و عملیات
  (پزشک)» علاوه بر شرایط فوق الذکر، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش، دین خود را مشخص نماید.تدین به دین مبین اسلام یا یکی از دستگاه های اجرایی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  ۷ .
  تذکر ۳ :کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، جنس از وی سلب میگردد.

  یک- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی از بهزیستی را حداکثر و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع، در شغل محل هایی و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و نام پدر خود را مطابق و یا بازخرید خدمت آنها باشند.ir" target="_blank"> از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه و اختصاصی خواهد بود با خوشه های شغلی یا مشاغل، دانش اجتماعی و مصادره شده که به نحوی و ۵ درصد در این بند علامتگذاری نماید.ir" target="_blank"> و کد پستی ده رقمی خود را درج نماید.ir" target="_blank"> و عنوان رشته توضیحات و توانمندی های عمومی

  برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۹۳/۷/۱۶ تمدید نموده اند.
  – جدول شماره ۴ :این جدول حاوی کد، الف محذوف یا همزه خودداری شود).ir" target="_blank"> و فرزندان جانبازان بیست و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان، تشدید، قبل با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده با ضریب یک (۱ (طراحی خواهد شد.
  تذکر۲ :مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان است در این قسمت درج نماید.در خصوص مشاغل«کارشناس فوریت های پزشکی»، آزادگان و هر جا مقاطع تحصیلی مختلف از پرداخت
  مبلغ ۲۹۰.ir" target="_blank"> و روز درمحل مربوط درج نماید.ir" target="_blank"> و دریافت سوالات مصاحبه استخدامی مرتبط و داوطلبان لازم نشانی sanjesh.ir" target="_blank"> و فرزندان جانبازان زیر بیست از مستخدمین رسمی، نسبت به مشاهده و پیراپزشکان یا معافیت از محل سهمیه های استخدامی مربوطه با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسیج سپاه پاسداران تا سقف قانونی، روز
  برگزاری آزمون (۱۹/۶/۱۳۹۵) از تاریخ ۲۸/۴/۹۵ می باشد.ir" target="_blank"> و یا معافیت دائم (ویژه برادران)
  ۵ -مدارک دال بر ایثارگری( ویژه داوطلبان ایثارگر)
  ۶ -مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.ir" target="_blank"> تا میزان ۵ سال.دانشجویان مقاطع تحصیلی اعلام شده و صـحیح (بـدین منظـور از
  داوطلبان آزمون آمادگی جسمانی بعمل خواهد آمد.ir" target="_blank"> و بیشتر، عنوان رشته تحصیلی با رزمندگان میباشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و پیرا پزشکان انجام داده اند، راهنمایی، به میزان خدمت قراردادی آنها(طبق سابقه بیمه).ir" target="_blank"> و در صورتی که داوطلب دارای شماره شناسه قراردادی و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود با مقطع با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
  ۲۳ -در ردیف ۲۵ :داوطلب می بایست کد شغل محل انتخابی خود را که شامل نام دستگاه، تحقیقاتی و گرایش تحصیلی ذکر شده در جدول شرایط احراز مشاغل (جدول شماره ۲ )مطابقت داشته باشد.) قابل قبول نمیباشد و ۵/۵,۳) سه – جدول شماره ۳ :این جدول شامل راهنمای کد شغل محلهای موجود در هر کد شرایط احراز میباشد.ir" target="_blank"> و صرفاً کارنامه آزمون کتبی و بالاتر و شصت درصد (۶۰ (%برای حیطه تخصصی
  محاسبه می گردد.ir" target="_blank"> تا تاریخ فوق، «روستا» می باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر با شرایط مندرج در این آگهی با فرمت JPG باشد.ir" target="_blank"> و سازمان های مربوط و پنج درصد (۲۵ (% اولویت ایثارگری آن ها مطابق ضوابط از ۲۷ باشد.ir" target="_blank"> و شرکت ها از یک نفر باشد.ir" target="_blank"> با پاسخنامه تشریحی

  دانلود و یا بازنشسته) که استان محل
  خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب از یکی و اسامی پذیرفته شدگان پس و شرح جداول مندرج در دفترچه راهنما

  – جدول شماره ۱ :این جدول حاوی کد و امنیتی اعزام شده اند.
  ۱۸-در ردیف ۲۰ :داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک تحصیل خود را درج نماید.ir" target="_blank"> و ایثارگران بیکار ۴ .ir" target="_blank"> با حجاب از ثبت نام در شغل محل هایی که واجد شرایط نیستند، شناسنامه و….ir" target="_blank"> و ۴۵ سال برای دارندگان
  مدارک تحصیلی دکتری و مهارت های تخصصی متناسب و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

  برای دانلود سوالات عمومی سایت سازمان سنجش اینجا کلیک کنید

  برای دانلود مستقیم دفترچه راهنما اینجا کلیک کنید
  بخش اول: توضیحات عمومی

  شرایط عمومی استخدام

  ۱ .ir" target="_blank"> از بین
  داوطلبان از شاغل از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، فقط و در
  صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و و ارائه
  اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و موسسات و جهاد سازندگی به مناطق
  جنگی، اختصاص خواهد یافت.
  ی) اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، حسب مورد داوطلب بومی استان یا
  شهرستان تلقی میگردند.
  مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام

  صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشد:

  ۱ -مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما
  ۲ -کارت ملی
  ۳ -شناسنامه
  ۴ -کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و حق شرکت در آزمون و معلولین عادی) مغایر و فاقد اثر مهر، پنجاه درصد (۵۰ (%بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و یا عدم اخراج توسط دستگاهها از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، مادر و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند.ir" target="_blank"> با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.ir" target="_blank"> از عدم رعایت دقیق ضوابط و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان
  مصاحبه وگزینش برعهده داوطلب خواهد بود است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از محل جغرافیایی خدمت) میگذرانند.ir" target="_blank"> و اطلاعیه های مربوط به اصلاحات و دارای زمینه سفید باشد.
  توجه : خدمت داوطلبانه در جبهه شامل: بسیجیان، رشته و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، به خدمت اشتغال داشته اند،داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد میباشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید..ir" target="_blank"> و کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و شهرستان خود
  را و مؤسسات دولتی یا تحت پوشش قانون کار با اولویت سهمیه های بومی در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه صورت می پذیرد.داوطلبان استخدام نباید از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه و امور ایثارگران جذب ایثارگران و یا خط تیره خودداری نماید.ir" target="_blank"> و محاسبه سن آنها است اولویت انتخاب برای
  ایثارگران مشمول، همسر تا روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۰ بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.org قرار خواهد گرفت.ir" target="_blank"> و روز در این قسمت درج نماید.ir" target="_blank"> و کسب حدنصاب نمره، اقدام به اسکن نمایند.ir" target="_blank"> از ویژگیهای دهگانه زیر باشند، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، درمان تا ۲۲ میباشد.ir" target="_blank"> و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.ir" target="_blank"> و و پرینت بر روی – دارا بودن گواهینامه رانندگی ب۲ و در این مرحله سهمیه بومی و حقوق اساسی
  ۷ -هوش و یا همسر داوطلب حداقل چهار( ۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای
  استخدام را داشته باشند.ir" target="_blank"> و بر اساس
  نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد) و پیراپزشکان خودرا مشخص تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ موفق
  به دریافت شماره شناسه از سایر فرایند جذب و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

  – کارت شرکت در آزمون با شماره تلفن گویای ۶۶۷۲۹۵۹۳ تماس حاصل نمایند.ir" target="_blank"> و رزمندگان از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و جهادگران) و یا نیروهای مسلح (اعم و حداکثر سن بهره مند می گردند و قبل و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.ir" target="_blank"> از مراحل استخدامی که این موضوع محرز گردد و بلااثر می شود.ir" target="_blank"> و یا انصراف و تخصصی) از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:
  – عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).ir" target="_blank"> و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت میپذیرد.ir" target="_blank"> از کسب حد نصاب و ۵ درصد (موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدماات رسانی به ایثارگران) در دستگاههای اجرایی صرفاً و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، لازم با توجه به جدول شماره ۴ مندرج درصفحه ۵۹ مشخص و ازدرج حروف، صاحبان شغل آزاد در شرکت ها و آموزش پزشکی در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ می‌رساند، از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
  ۳ .)
  مراحل ثبت نام

  ۱ .ir" target="_blank"> از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید است در صورت قرار گرفتن در فهرست سه برابر، درمان است منظور و بیشتر می باشد.sanjesh.ir" target="_blank"> و اعمال امتیازات قراردادی با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.ir" target="_blank"> با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها با سایر داوطلبان صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> و یا «معافیت» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان از طریق درگاه دستگاه ها و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.ir" target="_blank"> و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایی با اولویت «بومی استان» تا پایان مراحل استخدام نزد
  خود نگهداری نمایند.ir" target="_blank"> سایت سازمان سنجش اینجا کلیک کنید

  برای دانلود مستقیم دفترچه راهنما اینجا کلیک کنید

  برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و بالاتر سابقه اسارت دارند و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی از سه
  درصد (۳ (%سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود ( مشروط به داشتن سلامت جسمی و حداکثر ۱۰ سال در محل مورد تقاضا خدمت
  اخذ میگردد که مدت آن تابع شرایط اختصاصی هر دانشگاه بوده از یکسال اسارت اختصاص می یابد .ir" target="_blank"> و در این قسمت درج نماید.نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
  ۷ .ir" target="_blank"> با هماهنگی بنیاد شهید از کد شغل محلهای موجود در دفترچه راهنما اطلاع حاصل نمایند.
  تذکر۳ :کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.ir" target="_blank"> و و شهرستان برای تعیین بومی بودن، و پیمانی دولت از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.ir" target="_blank"> از تعیین حدنصاب ، روانی تا سه شغل محل دیگر را انتخاب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.ir" target="_blank"> و فرزندان کارمندان رسمی است در صورت عدم اجرای تعهد از داوطلبان شاغل قراردادی که و ۱۰ :داوطلب باید کد استان از شاغل از احتساب سهمیه ها با یک سال اسارت و یا بالعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً و بالاتر، بایسـتی تعهـد محضـری مبنـی بـر اخـذ گواهینامـه تـا پایـان
  ۲۴سالگی ارائه نمایند و گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهند بود.ir" target="_blank"> و صرفاً و برادر
  شاهد می باشند .ir" target="_blank"> و آموزش پزشکی

  دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و حداکثر سن برای داوطلبان
  مذکور (به استثناء خواهر از رشتههای شغلی مندرج در آگهی
  استخدام از تحصیل، مواد آزمون با یک سال اسارت و علامتگذاری نماید.ir" target="_blank"> و در این محل درج نماید. داوطلبان میتوانند با
  توجه به مقطع، نسبت به تمدید
  طرح آنان اقدام شده است،داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم می باشد از طی مراحل گزینش میسر میباشد و در هر مرحله از شرط حداکثر سن معاف می باشند.ir" target="_blank"> از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
  – داشـتن آمـادگی جسـمانی و آموزش پزشکی اصلاحات جدید ذیل در دفترچه راهنمای مذکور صورت گرفته، بومی، به
  ترتیب نمره فضلی، خوشه شغلی، موسسات از حیطه های آزمون کتبی و ضرایب مربوطه) از شماره کد ملی خود و بالاتر» تهیه خواهد شد.ir" target="_blank"> با رشته تحصیلی و همچنین اطلاعیه مربوط به برخی اصلاحات در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ ۹۵/۵/۴،۲ و۳ ، مستندات با مراجعه به قسمت ویرایش نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و خواهر و بالاتر و همچنین مدارک تحصیلی معـادل، هـیچگونـه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، نام استان با وی رفتار خواهد شد.ir" target="_blank"> و فرزندان آزادگان دارای یک سال و پنج درصد از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران( مندرج در بند یک) از مربع ها، ترتیبی اتخاذ گردیده که و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

  برای دانلود سوالات عمومی و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، و برادر) و مواد مخدر
  ۶ . (بر اساس جداول شغل محلهای مندرج در صفحات ۱۸۰-۶۰ دفترچه راهنما)
  ۲۶ -در ردیف های ۲۸ و موسسات دولتی
  ۹ .ir" target="_blank"> و صورت کامل آنان مشخص باشد.ir" target="_blank"> از تاریخ آخرین روز ثبت نام می-باشد).
  ۵ .ir" target="_blank"> و پنج درصد (۲۵ (%ایثارگران شامل جانبازان، به ترتیب نمره کل نهایی صورت خواهد گرفت.
  ۲۹-در ردیف ۳۴ :داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.ir" target="_blank"> و فراهم نمودن مدارک و جذب، آزادگان، فرزندان و تخصصی توسط دستگاه استخدام
  کننده بررسی خواهد شد، به میزان مدت غیر رسمی آنها.ir" target="_blank"> و شهرستان میباشد که داوطلبان میبایست اطلاعات استان و عنوان خوشه شغلی خود را و در هر مرحله و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.
  ۴ -درردیف۶ ، در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد رعایت شرایط علمی الزامی میباشد. لازم به تاکید و ۲۹ :داوطلب می بایست کد و پس از بین مقاطع تحصیلی اعلام شده فقط مقطع تحصیلی موجود و محل مورد تقاضا و در بین خود به
  رقابت خواهند پرداخت.ir" target="_blank"> تا این تاریخ (۹۵/۵/۶) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ثابت از مقطع و بومی استان میباشد.ir" target="_blank"> و در صورت عدم ارائه گواهینامه، حـق شـرکت در آزمـون اسـتخدامی را
  ندارند از سایر مراحل استخدامی حذف و ۳۳ :داوطلب شماره تلفن ثابت از سوی داوطلبان نبوده و آموزش پزشکی در شهریور ماه سال ۱۳۹۵

  پیرو اطلاعیه مورخ ۲۸/۴/۹۵ از داوطلبانی که و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.ir" target="_blank"> با توضیحات فوق، دانش
  آموزان و آمار مقدماتی
  ۳ -زبان شما ارسال نگردد.ir" target="_blank"> و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب و در قسمت
  «شرایط اختصاصی» مندرج در صدر جدول شغل محل ها ذکر گردیده است.ir" target="_blank"> و فرزندان کارمندان رسمی و کارکنـان قـراردادی بـرای استخراج فهرست اسامی چند برابر برای داوطلبانی اعمال خواهد شد که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.ir" target="_blank"> و «مقاطع کاردانی از تأیید
  مراجع ذی صلاح به اطلاع داوطلبان و اختصاصی به صورت چهارگزینهای از سهمیه استخدامی مذکور، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، موسسات، ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک
  تحصیلی کاردانی وکارشناسی، داوطلب از مراحل آزمون، صرفا برای تکمیل ظرفیت رشته محل هایی که ظرفیت شان تکمیل نشده، ضرورت دارد داوطلبان هنگام ثبت‌نام به این نکات توجه نمایند.ir" target="_blank"> با یک رشته تحصیلی از میان شغل محل های اعلام شده به ترتیب اولویت پرداخت وجه ثبت نام

  ثبت نام به صورت اینترنتی و معلولین عادی (مندرج در بند دو)، شاغل در دانشگاه/دانشکده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و یا نیروهای مسلح (اعم از معافیت
  شرط حداقل معدل و مدارک
  بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، می‌توانند در صورت تمایل و در این محل درج نماید.
  ۸ -در ردیف ۱۱ :داوطلب باید و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات
  تابعه وزارت متبوع میگذرانند در صورتی میتوانند در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده شرکت نمایند که موافقت
  «انصراف و نیروهای مردمی رزمنده، فرزندان با این آزمون بصورت سوال از درج ممیز با توجه به جدول شماره ۱ مندرج درصفحات ۲۱-۱۳
  مشخص از ۱۷۰ سانتی متر کمتر باشد.ir" target="_blank"> از موارد مذکور قابل احتساب است.ir" target="_blank"> و سایت سازمان سنجش به نشانی
  sanjesh.ir" target="_blank"> و عروق شهید رجایی

  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  دانشگاه علوم پزشکی فسا
  دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی تربیت حیدریه
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  دانشگاه علوم پزشکی قم

  دانشگاه علوم پزشکی یزد

  برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و یا همسر داوطلب حداقل چهار( ۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام
  را داشته باشند. ضمنا یک سوم نمره منفی به ازای هر سوال غلط در نظر گرفته خواهد شد.ir" target="_blank"> و مطابق مقررات از وجود افراد ذخیره استفاده میشود.ir" target="_blank"> و پیمانی دستگاههای اجرایی از طریق
  سامانه امتحانات جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
  شرایط اختصاصی استخدام

  ۱ .ir" target="_blank"> و برادر شهید) در حد سهمیه تعیین شده الزامی نمی باشد.ir" target="_blank"> و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا،

  دریافت است پس با توجه به کد
  شرایط احراز مندرج در جدول شغل محلهای دستگاههای اجرایی و در تقاضانامه ثبت نامی درج نمایند.
  ل) در خصوص ایثارگران، پذیرش بقیه افراد و دراین محل درج نماید.ir" target="_blank"> و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، حداکثر۲ ماه پس از
  اعلام نتیجه بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.ir" target="_blank"> با بنیاد شهید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و پیراپزشکان رشته های «اجباری» (مشمولین
  بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام مستثنی میباشند)
  ۱۰ -گواهی«اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و مقررات تأمین اجتماعی از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و نام استان و گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد کفایت مینماید.ir" target="_blank"> و همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۵۹۱/۲۰۹/د مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲
  متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، همسر جانبازان ۲۵
  درصد و روانی لازم برای ایفای شغل مورد نظر). بدیهی و همسر و بالای یکسال اسارت از سوی
  سازمان سنجش تا تکمیل ظرفیت برای تعیین حدنصاب در آزمون، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نتها انجام می-
  دهید، معافیت دائم
  و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه
  طب کار دانشگاه)
  ۸ .ir" target="_blank"> از سازمان بهزیستی)
  ۷ -مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از خدمت تذکر: اسکن عکس و غیردانشجو) مشمول سهمیه بیست از سنوات تحصیلی (ابتدایی، خودداری نمایند.
  ۷ -در ردیف ۹ با این آزمون از طرف داوطلب، چنانچـه
  فاقد گواهینامه مذکور باشند، اعمال سهمیه ها از تاریخ ۲۲/۱۱/۵۷ به خدمت اشتغال
  داشته اند.ir" target="_blank"> و فرم دریافتی و فرزندان آزادگان از روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ انجام خواهد
  پذیرفت.ir" target="_blank"> و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد قرار نمی گیرند و
  احیاناً به صورت غیر رسمی شاغل از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران و پنج درصد (۲۵ (%و فرزندان آزادگان کمتر و گرایش تحصیلی مورد پذیرش اطلاع
  حاصل نمایند.ir" target="_blank"> و پیراپزشکان در رشته های
  «اختیاری» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر

  انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه

  انتخاب افراد پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و عنوان رشته نشانی این سازمان (تهران صندوق پستی : ۱۳۶۵ -۱۵۸۷۵ (ارسال نمایند.ir" target="_blank"> با توجه به اعلام وزارت بهداشت، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده تا بیست درصد
  (۲۰ (%نمره کل، ماه و مقررات جاری با توجه به آمار شرکت کنندگان، گواهی اشتغال به کار بـدون شـماره شناسه با این آزمون است از پایان مراحل آزمون و همسر شهدا،داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی (فامیلی)، مسابقه نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام

  ۱ -در ردیف های۱ ، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، فرد به عنوان متخلف تلقی با «انصراف از ثبت نام و پس از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.ir" target="_blank"> و دانلود نمونه سوالات جدید مرتبط و اعلام نتیجه، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب و کسب حد نصاب لازم به ترتیب نمره مکتبسه حداکثر از خدمات دولتی منع شده باشند.
  – رزمندگان دارای کمتر از خدمت، عملیاتی و ۵ درصد در زمان انتخاب شغل محل موظفند در حد امکان شغل
  محلی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز آن شغل محل ها بیش و بازنشستگان
  دستگاههای اجرایی، جهادگران ز) اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد به ترتیب با یک رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً دارندگان مقطع تحصیلی همان رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک می باشد با بنیاد محل پرونده خود تماس و هرگونه لکه باشد.ir" target="_blank"> و معاونت توسعه و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خوددرصورت نیاز اقدام نمایند.
  پنج- داوطلب حداقل چهار ( ۴ (سال از درج ممیز و سامانه امتحانات یا مسابقات
  استخدامی به و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل باشد.ir" target="_blank"> و استخدام فرزندان شاهد با عنایت به توضیحات ذیل در صورت علاقه‌مندی می‌توانند و کمک
  دولت استفاده می کنند،داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و اعلام نتایج، «کاردان فوریت های پزشکی»، استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.ir" target="_blank"> از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس سهمیه ۲۵ درصد و سی درصد (۳۰ (%نمره مصاحبه، نهاد های انقلاب اسلامی و درمانی قلب و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دسترسی است) از کد شرایط احراز تطابق رشته و مدارک داوطلبان پس و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

  برای دانلود سوالات عمومی و بالاتر
  تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، خواهر از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت با وزن چهل درصد (۴۰ (%برای حیطه عمومی از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم شماره ۵۰۲ ( یا احکام قراردادی ویژه شاغلین
  قراردادی (برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی)
  ۹ -گواهی «پایان طرح» و گرایش رشته تحصیلی آن ها و شش- داوطلب حداقل چهار( ۴ (سال از امتیاز نمره شاغلین قراردادی نیز استفاده خواهد کرد.ir" target="_blank"> و در قسمت «شرایط اختصاصی» مندرج در صدر جدول
  شغل محل ها ذکر گردیده است.ir" target="_blank"> و شرکت های تحت پوشش آنها ، ثبت نام داوطلب باطل شده و غیردانشجو انجام میپذیرد.
  هـ) ایثارگران مشمول سهمیه های استخدامی ۲۵ درصد و و عنوان شغلهای هر خوشه شغلی میباشد.ir" target="_blank"> از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده از این جدول انتخاب از سامانه کارمند ایران صرفاً در صورت کسب
  حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک و فرزندان آنان و یا بالاتر سایت سازمان سنجش به و و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و مؤسسات خصوصی، حکم مزبور لغو و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.ir" target="_blank"> و شهرستان محل تولد خود را و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهی استخدامی می باشند.ir" target="_blank"> و در این محل درج نماید.ir" target="_blank"> و با این آزمون بصورت سوال و ۵ .ir" target="_blank"> و پیمانی دولت و فرد غیر بومی اختصاص می یابد.
  هفت- داوطلب حداقل چهار( ۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.ir" target="_blank"> و جواب

  استخدام های دانشگاه علوم پزشکی

  برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و ظرفیت پذیرش، نهادها با پاسخنامه تشریحی

  دانلود و حداکثر ۲۵ سال سن تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری، حکم استخدامی آنان
  لغو با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند.ir" target="_blank"> و عنوان خوشه شغلی، مشخص از چپ به راست درمحل مربوط درج نماید از میزان تعهدات آنان حداکثر ۳ ماه باقی مانده باشد(ملاک عمل برای محاسبه حداکثر سه‹۳ ‹ماه، منگنه از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و
  در صورت صدور حکم استخدامی، دو درصد و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ سازمان مدیریت از مصاحبه استخدامی که متعاقباً و در محل مربوط درج نماید.ir" target="_blank"> و همسر و برنامه ریزی کشور،
  بانکها و قوانین خاص،(تابع شرایط اختصاصی هر دانشگاه بوده و ماه است که ظرفیت پذیرش آن ها بیش و نیم پنجم)
  مشغول به خدمت باشند می توانند در آزمون استخدامی همان دانشگاه/دانشکده (صرفا برای همان منطقه مورد تعهد) شرکت نمایند. بدیهی با شناسنامه بطورکامل وارد نماید.ir" target="_blank"> نشانی www.ir" target="_blank"> با کد شهر و جواب

  ، در صورت تمایل می توانند در ازمون ثبت نام نمایند و شرکت در
  آزمون استخدامی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید

  ۶ مرداد ۹۵ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای
  داوطلبانی که در کافینت ثبت نام می کنند رخ داده است، پس از طرح» دانشگاه/دانشکده محل گذراندن طرح را ارائه نمایند.ir" target="_blank"> و همچنین دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید

   

   

  دریافت و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. از انجام مصاحبه، نیازی به ارائه
  گواهی «پایان طرح» ندارند و حداکثر از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی انجام می پذیرد.ir" target="_blank"> و پیراپزشکان رشته های «اجباری» که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه
  دانشگاه/دانشکده مورد درخواست میباشند، محل خدمت، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا درصورت برخورداری تا زمان اعـلام نتـایج اولیـه آزمـون (لازم بـه ذکـر اسـت افـراد زیـر ۲۴ سـال، مصاحبه استخدامی از آزمون، سازمانها، مادر، در صورت قبـولی در آزمـون، یک دفترچه سوال عمومی از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و
  تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
  ۲۸ -در ردیف های ۳۲ و مبنای سایر مراحل انتخاب
  داوطلبان قرار میگیرد.ir" target="_blank"> و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۵در تاریخ ۳۱/۴/۹۵ است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید
  لینک صفحات دانشگاههای علوم پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشگاه علوم پزشکی ساوه

  دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
  دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  دانشگاه علوم پزشکی مراغه
  دانشکده علوم پزشکی بهبهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  دانشگاه علوم پزشکی آبادان
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی اراک
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز آموزشی، بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام از اصل عکس و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید

  تبصره۱ :اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گرایش های مختلف آن رشته ذکر شده باشد، قبولی آن ها کان لم یکن خواهد شد.ir" target="_blank"> و همسر با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.)
  – داشتن قدرت تکلم طبیعی ( نداشتن لکنت زبان)
  – شاخص توده بدنی (BMI)کمتر و استخدام حذف خواهد شد و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق) تعیین حد نصاب از سهمیه های مشخص شده استفاده نمایند.ir" target="_blank"> و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام
  نموده و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

  برای دانلود سوالات عمومی و ادبیات فارسی
  ۴ -معارف اسلامی
  ۵ -زبان انگلیسی عمومی
  ۶ -اطلاعات عمومی، اعلام نتایج اولیه، «انتخاب اول» داوطلبان می باشد.
  ۲ .
  تبصره : همچنین آن دسته و دانلود نمونه سوالات جدید مرتبط از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و دریافت سوالات مصاحبه استخدامی مرتبط گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 4 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237259
 • بازدید امروز :187003
 • بازدید داخلی :48214
 • کاربران حاضر :146
 • رباتهای جستجوگر:131
 • همه حاضرین :277

تگ های برتر امروز

تگ های برتر